REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO boholuk.com

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.nosheto.com prowadzony jest przez Ewelinę Gruszczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą eveme Ewelina Gruszczyńska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres rejestracji firmy: ul. Krowoderska 29/11, 31-141 Kraków NIP 6562271701, REGON 368977570, adres poczty elektronicznej: kontakt@nosheto.com

1.2. Regulamin ten przeznaczony jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3. Definicje:

1.3.1. sklep - sklep internetowy prowadzący działalność w ramach adresu www.nosheto.com 

1.3.2. klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, nabywająca przedmioty w ramach Sklepu na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.

1.3.3. sprzedawca - Ewelina Gruszczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą eveme Ewelina Gruszczyńska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z NIP 6562271701 posiadająca: adres korespondencyjny i adres do doręczeń: : ul. Krowoderska 29/11, 31-141 Kraków, adres poczty elektronicznej: kontakt@nosheto.com

1.3.4. produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.5. regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.6. konto - Usługa Elektroniczna prowadzona dla Klienta przez Sklep z przypisaną indywidualną nazwą oraz hasłem ustalonym przez Klienta, która gromadzi dane o Kliencie, transakcjach, płatnościach i czynnościach wykonywanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

1.3.7. dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

1.3.8. zamówienie - oświadczenie woli Klienta z użyciem Formularza Zamówienia i bezpośrednio dążące do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.8. umowa sprzedaży – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.9.formularz rejestracyjny– formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie Internetowym

1.3.10. formularz zamówienia – formularz elektroniczny umożliwiający złożenie zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz wskazanie sposobu dostawy i płatności.

1.3.11. newsletter - dystrybucyjna usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca wszystkim korzystającym automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, dostawach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

2. WARUNKI REALIZACJI I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

2.1 Sklep Internetowy wymaga do poprawnego działania: sieci Internet, urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, aktywnego konta i dostępu do poczty elektronicznej, przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.

2.2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego tylko i wyłącznie w sposób zgodny z prawem mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy. Klient zobowiązuje się do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niepodawania danych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody. 

2.3. Klient może dokonywać zakupów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2.4. W przypadku osób fizycznych klient musi być osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

2.5. W celu dokonania zakupów w Sklepie i zawarcia umowy, Klient  powinien dodać aktualnie dostępne w Sklepie produkty za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” zlokalizowanej przy każdym z produktów lub jego bliższym opisie, przenosząc produkt do „Koszyka zakupów”. Potwierdzenie zakupów odbywa się poprzez opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po zakończeniu zakupów Klient otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia zawierające specyfikacje wraz z sumarycznymi kosztami, w tym przesyłki, które zostanie wysłane na wskazany adres e-mail. Proces zamówienia wymaga podania danych zamawiającego, adresu wysyłki, dokonania wyboru opcji dostawy i płatności oraz zakreślenia wszelkich innych wymaganych pól. 

2.6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia wysyłając wiadomość e-mail po jego złożeniu oraz po otrzymaniu płatności przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą.

2.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży w przypadku naruszenia przez Klienta warunków regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

2.8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian, tzn. nie zmieniają warunków zawartej umowy.

2.9.  Sklep dokłada wszelkich starań, aby Klienci mogli nabyć Produkty, które zarezerwowali w Koszyku Zamówień. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia zamówione Produkty są dostępne w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu. Jeżeli Sklep nie może zrealizować Zamówienia z tego powodu, że Produkt jest niedostępny, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

3. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

3.1. Oferta dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2.. Cena produktów w Sklepie podawane jest w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia warunki upoważniające do bezpłatnej dostawy. 

3.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy: przesyłka pocztowa i kurierska.

3.5. Termin wysyłki Produktów do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu podano inny termin. W przypadku Produktów z różnymi terminami dostawy, właściwym terminem jest najdłuższy podany termin. 

3.6. Czas wysyłki zamówienia do Klienta liczy się w następujący sposób od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

3.8. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

3.8.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy mBank S. A. Numer rachunku:

3.8.2. Płatności elektroniczne i płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.

3.8.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł, PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

3.9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

4.1. Każdy Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. W tym celu należy wysłać oświadczenie przed upływem terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

4.2. pisemnie na adres: ul. Krowoderska 29/11, 31-141 Kraków

4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nosheto.com;

4.4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca  zwróci Klientowi otrzymaną od płatność w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zwróconego zamówienia. Zostanie zwrócona kwota łącznie z kosztami dostawy, z wyjątkiem kosztów dodatkowych związanych z wyborem innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sklep. Do zwrotu płatności stosuje się ten sam środek płatności, który został wybrany przez Użytkownika przy zakupie.

4.5. Sprzedawca akceptuje wyłącznie zwrot towarów nieużytkowanych przez Klienta z kompletem nieuszkodzonych metek. Sprzedawca nie akceptuje zwrotu towarów uszkodzonych, zniszczonych lub zabrudzonych.

5. REKLAMACJE 

5.1. Reklamacje dotyczące Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym mogą zostać złożone:  

5.1.1. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@nosheto.com

5.1.2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: eveme Ewelina Grusczyńska, ul. Krowoderska 29/11, 31-141 Kraków

5.2. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazanie loginu lub adresu e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. 

5.3. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym Produkcie, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania Produktu.

5.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta Klienta.

5.5. Koszt zapakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5.6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca w ciągu 5 Dni Roboczych od  poinformowania Klienta o uznanej reklamacji, zwróci otrzymaną od Klienta płatność, włącznie z kosztami dostawy ( z wyjątkiem kosztów dodatkowych związanych z wyborem przez innego niż najtańszy sposób dostawy).

5.7. W przypadku nieuznania reklamacji przez Sprzedawcę, towar zostanie odesłany na koszt Użytkownika.

5.8. Do zwrotu płatności stosuje się ten sam środek płatności, który został wybrany przez Użytkownika przy zakupie. Zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto Użytkownika. W przypadku zapłaty przelewem płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej. 

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

6.2. Dane osobowe Klientów zbierane są zgodnie z wolą Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

6.3. Odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

6.3.1. Jeśli Klient korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu dostawę.

6.3.2. Jeśli Klient korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

6.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. Żądanie należy skierować:

6.4.1. pisemnie na adres: ul. Krowoderska 29/11, 31-141 Kraków 

6.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na kontakt@nosheto.com

6.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży i niepodanie wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

7. PRZERWY TECHNICZNE 

7.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony internetowej spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej. 

7.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Strony internetowej spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Strony internetowej. Jednocześnie Wynajmujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Podane charakterystyki i zastosowania prezentowanych produktów mają charakter orientacyjny. Sklep dokłada wszelkich starań, aby podane informacje jak najbardziej odzwierciedlały rzeczywistość.

8.2. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie Praw Konsumentów.

8.4. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem http://www.nosheto.com/regulamin-sklepu