Regulamin usługi Newsletter

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1 Regulamin Usługi Newsletter, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą elektroniczną (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.

2 Operatorem Usługi jest firma eveme Ewelina Gruszczyńska z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 29/11, zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP 6562271701.

3 Do korzystania z usługi Newsletter niezbędny jest dostęp do internetu oraz posiadanie adresu e-mail (poczty elektronicznej) wraz ze standardowym systemem operacyjnym i standardową przeglądarką internetową.

 

§ 2. Przedmiot usługi

1 Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika (osoba korzystająca z usługi Newsletter) adres e-mail (poczty elektronicznej) wiadomości dotyczących oferty, informacji o promocjach i nowościach sklepu internetowego www.nosheto.com.

2 Użytkownik zawierając umowę o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres e-mail (poczty elektronicznej), podany w formularzu rejestracyjnym.

3 Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter następuje po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

§ 3. Warunki korzystania

1 Usługa Newsletter jest nieodpłatna. 

2 Z usługi Newsletter może korzystać każda osoba, która wpisze swój adres e-mail na stronie sklepu internetowego www.nosheto.com w miejscu na zapis do newsletter, a następnie kliknie przycisk oznaczony kopertą. Kliknięcie koperty powoduje przesłanie wskazanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchamia świadczenia usługi Newsletter.

3 Osoba korzystająca z usługi Newsletter zobowiązana jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz niepodawania danych osób trzecich bez zgody ich zgody.

 

§ 4. Czas trwania usługi

1 Umowa świadczenia usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2 Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie sługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym poprzez skierowanie rezygnacji na adres e-mail kontakt@nosheto.com lub pocztą tradycyjną.

3 Operator Usługi może usunąć nieprawidłowe lub nieistniejące adresy e-mail podane przez Użytkowników.

 

§ 5. Dane osobowe

1 Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

2 Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do świadczenia usługi Newsletter.

3 Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie).

4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.

5 Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter.

6 Operator Usługi zapewnia Użytkownikom osobomrzetwarza prawo dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7 Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

8 W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.nosheto.com/polityka-prywatnosci.

 

§ 6. Reklamacje

1 Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy kontakt@nosheto.com lub pocztą tradycyjną na adres Operatora Usługi.

2 W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

3 Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.